Μετρητής επισκεψιμότητας

5 Απρ 2016

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017

Αναρτούμε την παρακάτω ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και της ΔΕΠΠΣ περί της Εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017
 
Θέμα : Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα  Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το  σχολικό έτος 2016-2017.
Σας  ενημερώνουμε  ότι  στο  αριθμ.  847/30-03-2016  Φ.Ε.Κ.(τ.  Β΄)  έχει  δημοσιευθεί  η  με
αρ.πρωτ.47381/Δ6/21-03-2016 υπουργική  απόφαση(ΑΔΑ:ΩΩΛΗ4653ΠΣ-20Θ),  με  θέμα  «Εισαγωγή  μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017».
Η     ως     άνω     απόφαση     έχει     αναρτηθεί     και     στην     ιστοσελίδα     της     Δ.Ε.Π.Π.Σ (http://depps.minedu.gov.gr).
Παρακαλούμε για τη μέριμνά σας ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως όλα τα σχολεία περιοχής ευθύνης σας, δεδομένου ότι ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει  ορισθεί η 11 η Απριλίου 2016.
Η Προϊσταμένη
Μ. Παρασκευοπούλου
κατάλογος σχολείων - Αριθμός θέσεων μαθητώνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου