Μετρητής επισκεψιμότητας

18 Οκτ 2018

Δήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών Γυμνασίου


Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Πειραματικού Γυμνασίου Πάτρας
ιστότοπος: http://www.goneisgymlykppp.blogspot.gr


ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,
  
Ο Σύλλογός μας, μετά από αιτήματα γονέων για διευκόλυνση μετακίνησης μαθητών, εξετάζει την περίπτωση μίσθωσης λεωφορείου για το σκοπό αυτό.
Παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρονται, να συμπληρώσουν παρακάτω τα στοιχεία τους, προκειμένου να διερευνηθεί, αν αυτό είναι εφικτό. 
(Έχουν μοιραστεί δηλώσεις στους μαθητές)

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:…………………………………………………………………………………………………………….
ΤΜΗΜΑ:
………………………………………………………………………………………….....................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Οδός, Αριθμός, Περιοχή):…………………………………………………………………………..........................................


Το κόστος του λεωφορείου θα επιβαρύνει τους γονείς των μαθητών που θα το χρησιμοποιούν.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία και ενημέρωση να επικοινωνείτε με την πρόεδρο του συλλόγου, κα Χαντζή Κατερίνα,  στο τηλ. 6947324027

                                                                     Το Δ.Σ. του Συλλόγου

5 Οκτ 2018

Πρόσκληση σε Γ. Συνέλευση 10-10-18 (Γυμνάσιο)

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ  10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 5:30 μ.μ. σε αίθουσα του σχολείου με τα εξής θέματα:

 • Υποδοχή - Ενημέρωση  νέων μελών 
 • Ενημέρωση για Δράσεις  του Συλλόγου
 • Θέματα καθημερινής λειτουργίας σχολείου
 • Οικονομικά του συλλόγου (συνδρομές)
 • Συζήτηση

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία και ενημέρωση να επικοινωνείτε με τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου. Προεδρείο: Χαντζή Κατερίνα τηλ: 6947324027

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

25 Μαΐ 2018

Ευχές Συλλόγου Γονέων για καλή επιτυχία των μαθητών της Γ Λυκείου,στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις 2018

Το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Γε.Λ Πάτρας διένειμε στους μαθητές της Γ’ Λυκείου (αποφοίτους 2018) κείμενο με ΕΥΧΕΣ για καλή επιτυχία, δύναμη και κουράγιο στην συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν σε λίγες ημέρες. 


Μαζί με τις ευχές ο σύλλογος πρόσφερε στους αποφοίτους  αναμνηστικά δώρα,  ενθύμια για  τα σχολικά τους χρόνια.

14 Μαΐ 2018

Ημερίδα Υγεία και Ασφάλεια από Ένωση Γονέών Πάτρας

Λάβαμε από  το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων  Γονέων & Κηδεμόνων του  Δήμου Πατρέων   την παρακάτω ανακοίνωση και σας την αναρτούμε προς ενημέρωσή σας. Νομίζουμε ότι το θέμα της ημερίδας αφορά όλους μας.


10 Μαΐ 2018

15 Μαρ 2018

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 810/τ. Β’/7-3-2018 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 30813/Δ6/23-2-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019».
Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr).

 Hμερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ορισθεί η 30η Απριλίου 2018.
 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

7 Μαρτίου 2018 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 810

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφαλμάτων στην απόφαση 1)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30813/Δ6 (1)
Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις
στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το
σχολικό έτος 2018-2019.

........
Γ. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα) / Πλή-
ρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθ-
μίσεις στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος
2018-2019.

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και
Γυμνάσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοι-
τοι του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια
στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Γυμνασίου, εφόσον
υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς
και κηδεμόνες αυτών από την 30η Απριλίου 2018 μέχρι
και την 14η Μαΐου 2018. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι
γονείς των αποφοίτων Δημοτικού που δεν επιθυμούν
να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο Πειρα-
ματικό Γυμνάσιο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα
στον Διευθυντή - Προϊστάμενο της οικείας σχολικής
μονάδας, ώστε ο τελευταίος να εφαρμόσει την κείμενη
νομοθεσία και να αποδώσει στο συνδεδεμένο σχολείο
τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων. Στην περίπτωση
που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει
τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος
αυξάνεται αναλόγως.
Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Γυμνάσιο
δεν συνδέεται με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, η ει-
σαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με
κλήρωση.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την
εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις
στην Α’ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου, ήτοι και οι γο-
νείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου
Δημοτικού οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ https://www.iep.edu.
gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία
θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν,
κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14
Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/
τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και
προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση
όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα
πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υπο-
ψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και
στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο
Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή
των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τριών
στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα
κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη-
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των
υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με
κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Ιου-
νίου 2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των
ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων,
που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει
στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώ-
σει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους
τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο
της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρα-
κτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα
με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσόμενων
θέσεων, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι
μαθητές και μαθήτριες.
Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με
τις οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων
θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α)
δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω ή υιοθετημένοι/ες
αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και
έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/
τριών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο
συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο ή στο συνδεδεμένο
Πειραματικό Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Πειραματι-
κό Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δε φοιτούν στην
τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας,
γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή
θητεία στο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο
Λύκειο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμέ-
νο Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν
από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά
την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται
οι δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω αδελφοί/ες ή υιοθε-
τημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών που
έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές
θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη
κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της
κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις που εξακολουθούν
να υφίστανται και δεν έχουν καλυφθεί με αυτήν την κα-
τηγορία, καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της
κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα
έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Γυμνασίου και ακο-
λουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμέ-
νου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Δημοτικού και
του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική εγκυρότητα της
διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%) εγγυάται με την
παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασιστικό όργανο του
Πειραματικού Σχολείου (Γυμνασίου) ή του σχολείου στο
οποίο υπάγεται το Γυμνάσιο.
Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν
θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώ-
σεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι
21/12/2018, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες
επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μα-
θήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη
σειρά κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε
πίνακα αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι
χωρίς διακριτές κατηγορίες μαθητών και μαθητριών
αντίστοιχα.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη
σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα-
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη
ανακοίνωσή του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου,
των οποίων η ισχύς παύει την 21η Δεκεμβρίου 2018. Οι
παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου.
Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για
κάθε Πειραματικό Γυμνάσιο καλύπτονται με κλήρωση,
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον
αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική
προκήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως στον
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πειραμα-
τικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών
θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο
διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία
που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και
με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας.
Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να κα-
λυφθούν από πίνακες επιλαχόντων καλύπτονται από
νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το
αργότερο έως 21/12/2018.
Δ. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα) /
πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές
ρυθμίσεις στα Πειραματικά Λύκεια για το σχολικό έτος
2018-2019.

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια,
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυ-
μνασίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του
συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αί-
τηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από
την 30η Απριλίου 2018 μέχρι και την 14η Μαΐου 2018.
Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι γονείς των αποφοίτων
Γυμνασίου που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά
τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο, οφείλουν
να το δηλώσουν υπεύθυνα στον Διευθυντή - Προϊστά-
μενο της οικείας σχολικής μονάδας, ώστε ο τελευταίος
να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να αποδώσει
στο συνδεδεμένο σχολείο τον αριθμό των προς κάλυψη
θέσεων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων
αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέ-
σεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.
Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Λύκειο δε
συνδέεται με Πειραματικό Γυμνάσιο, η εισαγωγή των
μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την
εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέ-
σεις στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Λυκείου, ήτοι και
οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδε-
μένου Γυμνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.
iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π.,
στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Λύκειο που
επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου
έως και 14 Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφί-
ων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε
περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κη-
δεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία
των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις κατα-
στάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προ-
σέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή
των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τριών
στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα
κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη-
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των
υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με
κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22
Ιουνίου 2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον
των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή
γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επι-
δεικνύει στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον
διπλώσει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους
κλήρους τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σει-
ρά. Το έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού
σχετικού πρακτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλή-
ρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των
προκηρυσσόμενων θέσεων, στην οποία θα συμμετά-
σχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες.
Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με
τις οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων
θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α)
δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω ή υιοθετημένοι/ες
αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και
έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/
τριών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Λύκειο ή στο
συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο
Πειραματικό Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Πειραματι-
κό Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δε φοιτούν στην
τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας,
γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή
θητεία στο Πειραματικό Λύκειο ή στο συνδεδεμένο Γυ-
μνάσιο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμέ-
νο Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν
από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά
την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται
οι δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω αδελφοί/ες ή υιοθε-
τημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών που
έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές
θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη
κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της
κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις που εξακολουθούν
να υφίστανται και δεν έχουν καλυφθεί με αυτήν την κα-
τηγορία, καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της
κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα
έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Λυκείου και ακολου-
θούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμένου
Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Δημοτικού και του
συνδεδεμένου Γυμνασίου. Την τυπική εγκυρότητα της
διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%) εγγυάται με
την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασιστικό όργανο
του Πειραματικού Σχολείου (Λυκείου) ή του σχολείου
στο οποίο υπάγεται το Λύκειο.
Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν
θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώ-
σεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι
21/12/2018, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες
επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθή-
τριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη σειρά
κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα
αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι, χωρίς δια-
κριτές κατηγορίες μαθητών και μαθητριών αντίστοιχα.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη
σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα-
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη
ανακοίνωσή του γνωστοποιεί επίσης τους δύο πίνακες
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου,
των οποίων η ισχύς παύει την 21η Δεκεμβρίου 2018. Οι
παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου.
Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για
κάθε Πειραματικό Λύκειο καλύπτονται με κλήρωση,
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον
αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική
προκήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως στον
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πειραμα-
τικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών
θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο
διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία
που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και
με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας.
Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να κα-
λυφθούν από πίνακες επιλαχόντων καλύπτονται από
νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το
αργότερο έως 21/12/2018.
...........
Ζ. Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προ-
βλέπονται στη παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με
αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και
Πειραματικών Σχολείων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

7 Μαρ 2018

Eπιμορφωτικό Σεμινάριο


Μας το έστειλαν από το σχολείο και σας το κοινωποιούμε για όποιους από τους γονείς ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν.

Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο: "Προστάτεψε το Παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα" 

 Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018  ώρα 18:30
 Επίκεντρο+ Πάτρα (Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου) 
 Απαραίτητη η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα prostatepse.gr ή τηλεφωνικά στο 2107709777

22 Φεβ 2018

Συλλογή ετήσιων συνδρομών (2018)


Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 22/2/2018 μοιράσαμε στους μαθητές του λυκείου προσωπικές επιστολές σε ειδικό φάκελο, που απευθύνονται στους γονείς και κηδεμόνες, μέλη του συλλόγου γονέων όπου περιέχονται οδηγίες για να  εσωκλείσετε και να αποστείλετε (μέσω των παιδιών μας) την ετήσια συνδρομής (10ευρώ) μέσα στον ίδιο φάκελο.
 Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την εξόφληση της συνδρομής σας πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, διότι τα έσοδα του ταμείου μας είναι πενιχρά.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  Πειραματικού Γ.Λυκείου Πατρών
Άθω & Αξαρλιάν 1, Πάτρα  ιστότοπος:  http://goneisgymlykppp.blogspot.gr/                                                    


Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Με τη παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου,  πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι καθιερωμένες εκδηλώσεις που αναλαμβάνει κάθε χρόνο ο σύλλογος προς το σχολείο (πρωτοχρονιάτικη πίτα κλπ) και επίκειται η αγορά και διανομή  αναμνηστικών δώρων στους αποφοίτους της γ’ λυκείου.
Με το δεδομένο ότι τα οικονομικά του συλλόγου μας είναι πενιχρά  ενώ έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις μας απέναντι στις ανάγκες του σχολείου, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιούμε τη συλλογή των ετήσιων (2018) συνδρομών των μελών του συλλόγου μας (10 € ανά μαθητή) με την διαμονή φακέλων και μέσω των παιδιών μας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τοποθετήστε τον μαζί με τα χρήματα στον ίδιο φάκελο. Ο φάκελος αφού σφραγιστεί, να επιστραφεί στο σχολείο με τους μαθητές που θα τον παραδώσουν στους υπευθύνους των τάξεων.
Ονοματεπώνυμο Γονέα/ Κηδεμόνα:

Όνομα μαθητή(ών)/ τάξη, τμήμα:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

e-mail:

Χρηματικό ποσό:

*Η απόδειξη πληρωμής θα σας επιστραφεί μέσω των παιδιών μας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ , εντός του φακέλου υπάρχει ΠΡΟΣΦΟΡΑ από επιχειρηματία (μέλος του Συλλόγου μας) με την οποία κάθε μαθητής /τρια του Πειραματικού Λυκείου θα μπορεί με την έγγραφη συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα του, να ενεργοποιήσει φοιτητικό πακέτο καρτοκινητής τηλεφωνίας  με χαμηλό κόστος και συμφέρουσες μηνιαίες αποδόσεις (χρόνος  ομιλίας, μηνύματα
SMS και MBytes internet) 


30 Ιαν 2018

Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα 2018

Την Δευτέρα 29/Ιανουαρίου/2018  πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας για το νέο έτος 2018 του Πειραματικού  Λυκείου. 


ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΨΥΧΑ καλή και Δημιουργική Χρονιά σε όλους του μαθητές και του καθηγητές του σχολείου των παιδιών μας.
Τις βασιλόπιτες προσέφεραν οι σύλλογοι γονέων. 
Στους τυχερούς της βασιλόπιτας μαθητές του Λυκείου δόθηκαν δώρα προσφορά γονέα του συλλόγου μας.

25 Ιαν 2018

Αποκριάτικο Πάρτυ Γυμνασίου στις 9/2

Ο Σύλλογος Γ&Κ του Πειραματικού Γυμνασίου Πάτρας, διοργανώνει αποκριάτικο πάρτυ για τους μαθητές/τριες του Γυμνασίου και τους φίλους/ες τους.

Το πάρτυ θα πραγματοποιηθεί 
στο κλαμπ ΚΑΜΠΑΝΑ (Ασκληπιού 9) 
την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 
και από ώρα 7:00 έως 11:00 το βράδυ.

Η είσοδος ορίστηκε στα 5 ευρώ.


ΚΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑ και Καλή Διασκέδαση!!!

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Γυμνασίου στις 29/1


Ο Σύλλογος Γ&Κ του Γυμνασίου μας έχει οργανώσει, σε συνεννόηση με την Δ/νση του σχολείου, την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας την Δευτέρα 29/1/2018. Η κοπή της πίτας θα γίνει κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Ο Σύλλογος εκτός από την αγορά της πίτας έχει μεριμνήσει ώστε να δοθούν 2 δώρα σε κάθε τμήμα.

30 Οκτ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 01-11-2017 (Γυμνάσιο)

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου Γ&Κ του Πειραματικού Γυμνασίου Πάτρας αποφάσισε να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των μελών

την Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:00 

σε αίθουσα του σχολείου με τα εξής θέματα:
 • Υποδοχή - Ενημέρωση  νέων μελών
 • Ενημέρωση από το Δ/ντή, κ. Καμπύλη, για θέματα του σχολείου
 • Ενημέρωση για Δράσεις  του Συλλόγου
 • Οικονομικά του Συλλόγου (Συνδρομές)
 • Συζήτηση

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία και ενημέρωση να επικοινωνείτε με τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου. Προεδρείο: Χαντζή Κατερίνα τηλ: 6947324027

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

24 Οκτ 2017

Πρόσκληση - Γενική Συνέλευση (Τετάρτη 25/10/17 18:00) Συλλόγου Γονέων Πειρ. Γε.Λυκείου


Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Πειραματικού Γ.Λυκείου Πατρών
Άθω & Αξαρλιάν 1, Πάτρα

e-mail: goneisgymnasioppp@gmail.com

ιστότοπος:  http://www.goneisgymlykppp.blogspot.gr/


Αγαπητοί Γονείς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Γεν. Λυκείου Πάτρας,  αποφάσισε να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των μελών
τη ΤΕΤΑΡΤΗ  25-Οκτωβρίου-2017 και ώρα 6:00 το απόγευμα σε αίθουσα του σχολείου
 με τα εξής θέματα:

 •  Υποδοχή - Ενημέρωση  νέων μελών
 • Ενημέρωση για Δράσεις  του Συλλόγου
 • Θέματα καθημερινής λειτουργίας σχολείου
 •  Κτιριακό
 • Οικονομικά του συλλόγου (συνδρομές)
ΣΥΖΗΤΗΣΗ


 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Επειδή η πρώτη Γενική Συνέλευση της σχολικής χρονιάς  έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (25/10/17, 18:00) ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία και ενημέρωση να επικοινωνείτε με τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου. Προεδρείο: Σκούρας Θεόδωρος τηλ: 6977951535