Μετρητής επισκεψιμότητας

28 Απρ 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Σχολ.Ετος 2017-18σας αναρτούμε τις διαδικασίες επιλογής μαθητών/τριών στο Πειραματικό για το επόμενο σχολικό έτος (Φ.Ε.Κ. 1367/τ.Β΄/21-04-2017 που αφορά όλους τους γονείς ΚΑΙ για την εισαγωγή στο Πειραματικό γυμνάσιο) και κυρίως ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. Πάτρας
ΠΡΟΣΟΧΗ για τους γονείς των μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου Οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων μαθητών/τριών του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών εφόσον επιθυμούν τα παιδιά τους να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/
από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-2018
Φ.Ε.Κ. 1367/τ.Β΄/21-04-2017
1.      Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
·        Οι διαθέσιμες θέσεις φοίτησης μαθητών στο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών είναι εξήντα (60).
·        Οι 60 παραπάνω θέσεις καλύπτονται κατά προτεραιότητα από τους αποφοίτους μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου του Πειραματικού  Γυμνασίου Πατρών – συνδεδεμένο σχολείο – εφόσον αυτοί επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών.
·        Οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων μαθητών/τριών του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών εφόσον επιθυμούν τα παιδιά τους να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/ από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017.
·        Οι  ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες αποφοίτων μαθητών άλλων Γυμνασίων έχουν επίσης τη δυνατότητα να δηλώσουν με αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/ από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017 την υποψηφιότητα των παιδιών τους δεδομένου ότι μπορεί να προκύψουν κενές θέσεις.
·        Διευκρινίζεται ότι ανεξάρτητα των κενών ή μη θέσεων που θα προκύψουν από τις αιτήσεις των γονέων κηδεμόνων των αποφοίτων μαθητών/τριών του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών την 20η Ιουνίου 2017 θα διεξαχθεί κλήρωση (γενική και ειδική) μεταξύ των αποφοίτων άλλων Γυμνασίων προκειμένου να δημιουργηθούν λίστες επιλαχόντων μαθητών/τριών που θα είναι σε ισχύ έως 22 Δεκεμβρίου 2017.
·        Η κλήρωση θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, στο διδακτήριο του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους, παρουσία των οργάνων της διοίκησης του σχολείου.

2.      Β΄ & Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η διαδικασία πλήρωσης τυχόν κενών θέσεων μαθητών/τριών για τις Β΄& Γ΄ τάξεις που ενδέχεται να προκύψουν, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, θα διενεργηθεί στο διάστημα από 1έως 8 Σεπτεμβρίου 2017 μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα αναρτήσει το σχολείο.

3.      Δικαιολογητικά
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τριών στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

                                                                                                         Για το ΕΠ.Ε.Σ
                                                                                                        Η Διευθύντρια

                                                                                                 Μαρία-Ροζίτα Τσελεπή ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1367
 


Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις
στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το
σχολικό έτος 2017-2018.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ
118/Α') «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ιδί-
ως των άρθρων 36, 40, 41, 44 και 52 όπως τροποποιή-
θηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις
α) της παρ. 4 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ
86/Α') «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- Νέα
εταιρική μορφή-Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες δια-
τάξεις» β) του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193
/Α') «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις» β)του άρθρου 60 του ν. 4310/2014
(Φ.Ε.Κ. 258/Α') και γ) των άρθρων 10, 11, 12 και 15 του
ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 50/Α').
2.  Τις  διατάξεις  του  π.δ.  70/2015  (Φ.Ε.Κ.  114/τ.  Α'/
22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με-
τονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμο ύ και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» και του π.δ. 73/2015
(Φ.Ε.Κ. 116/τ. Α'/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210 Α΄) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».
4. Την αριθμ. 175189/ΓΔ4/29-10-2014 υπουργική από-
φαση  (Φ.Ε.Κ.  726/τ.  Υ.Ο.Δ.Δ./2014)  «Συγκρότηση  της
Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχο-
λείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και τις αριθμ. 47102/Δ6/20-03-2015
«Αντικατάσταση του Προέδρου, των μελών και της γραμ-
ματέως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραμα-
τικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 176/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 77400/
Δ6/15-05-2015 «Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας
Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ
411/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 181572/Δ6/11-11-2015 «Αποδοχή
παραίτησης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής
Προτύπων  και  Πειραματικών  Σχολείων»  (Φ.Ε.Κ.  887/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 204176/Δ6/14-12-2015 «Αντικατάστα-
ση του Πρόεδρου και μέλους της Διοικούσας Επιτρο-
πής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 921/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015) και 111354/Δ6/7-7-2016 «Αποδοχή πα-
ραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων
και  Πειραματικών  Σχολείων  και  αντικατάσταση  του»
(Φ.Ε.Κ. 379/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./15-7-2016) υπουργικές αποφάσεις.
5. Τις με αριθμ. 2/2017 και 3/2017 πράξεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
7. Την αριθμ. 52253/Β1/27-3-2017 βεβαίωση της Γεν.
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και
στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018,
ως εξής:
Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμ-
μετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής
μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης.
Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις
στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-
2018.
Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Νη-
πιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την ει-
σαγωγή των νηπίων στις υπό πλήρωση θέσεις νηπια-
γωγείου που έχουν εγκριθεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. οφείλουν
να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της  Δ.Ε.Π.Π.Σ.  https://www.iep.edu.gr/pps/,  η  οποία
υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν
το Πειραματικό Νηπιαγωγείο που επιθυμούν, κατά το
χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου
2017. Οι καταστάσεις όλων των υποψηφίων μαθητών/
τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και
προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή
των νηπίων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυ-
χόν δικαιολογούν την ένταξη των νηπίων στις ειδικές
κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και
κηδεμόνες των νηπίων που θα κληρωθούν, μετά την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο
της διαδικασίας εγγραφής.
Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη-
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των
υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με
κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε
φύλο, όσοι μαθητές ή μαθήτριες απαιτούνται για την
πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31 Μα-
ΐου 2017 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των
ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων,
που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει
στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώ-
σει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους
τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο
της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρα-
κτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα
με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσομένων
θέσεων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι
μαθητές και μαθήτριες.
Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με τις
οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων θέσε-
ων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/
ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών
ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο
έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν
στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο
συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμέ-
νο Πειραματικό Λύκειο (εάν υφίστανται) και δε φοιτούν
στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μο-
νάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με
πενταετή θητεία στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο
συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο
ή  στο  συνδεδεμένο  Λύκειο  (εάν  υφίστανται)  και  δεν
αποχωρούν  από  το  σχολείο  στο  τέλος  της  σχολικής
χρονιάς κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά
κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες αδελφοί/ες ή
υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών
που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κε-
νές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη
κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της
κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις που εξακολουθούν
να υφίστανται και δεν έχουν καλυφθεί με αυτήν την κα-
τηγορία, καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της
κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα
έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου και
ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδε-
δεμένου Δημοτικού, του συνδεδεμένου Γυμνασίου και
του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική εγκυρότητα της
διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%) εγγυάται με την
παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασιστικό όργανο του
Πειραματικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου) ή του σχολείου
στο οποίο υπάγεται το Νηπιαγωγείο.
Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν
θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώ-
σεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι
22/12/2017, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες
επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μα-
θήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη
σειρά κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε
πίνακα αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι,
χωρίς  διακριτές  κατηγορίες  μαθητών  και  μαθητριών
αντίστοιχα.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη σύ-
νταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή των
γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέ-
λεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση
τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που καταλαμ-
βάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη ανακοί-
νωση του γνωστοποιεί επίσης τους δυο ενιαίους πίνακες
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου,
των οποίων η ισχύς παύει την 22η Δεκεμβρίου 2017. Οι
παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου.
Τυχόν κενούμενες θέσεις που προκύψουν μετά την
εξάντληση των πινάκων επιλαχόντων καλύπτονται από
νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το
αργότερο έως 22/12/2017.
Β. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα) / Πλή-
ρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμί-
σεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό
έτος 2017-2018.
Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δη-
μοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι
απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια
στην Α' τάξη του συνδεδεμένου Δημοτικού Σχολείου,
εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους
γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 28η Απριλίου 2017
μέχρι και την 19η Μαΐου 2017. Εντός της ίδιας προθεσμί-
ας, οι γονείς των αποφοίτων νηπιαγωγείου που δεν επι-
θυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο
Δημοτικό Σχολείο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυ-
να στον Διευθυντή - Προϊστάμενο της οικείας σχολικής
μονάδας, ώστε ο τελευταίος να εφαρμόσει την κείμενη
νομοθεσία και να αποδώσει στο συνδεδεμένο σχολείο
τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων. Στην περίπτωση
που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει
τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος
αυξάνεται αναλόγως.
Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Δημοτικό
Σχολείο δεν συνδέεται με Πειραματικό Νηπιαγωγείο, η
εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με
κλήρωση.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την
εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέ-
σεις στην Α' τάξη του Δημοτικού, ήτοι και οι γονείς και
κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου Νηπια-
γωγείου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/
pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία
θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που
επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου
έως και 19 Μαΐου 2017. Οι καταστάσεις των υποψηφί-
ων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή
των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τρι-
ών στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα
κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη-
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των
υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με
κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31 Μα-
ΐου 2017 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των
ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων,
που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει
στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώ-
σει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους
τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο
της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρα-
κτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα
με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσομένων
θέσεων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι
μαθητές και μαθήτριες.
Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με τις
οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων θέσε-
ων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/
ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών
ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο
έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν
στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο
Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο συνδεδεμένο Πειραμα-
τικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο
(εάν υφίστανται) και δε φοιτούν στην τάξη αποφοίτη-
σης της καταληκτικής σχολικής μονάδας και γ) παιδιά
εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο
Πειραματικό Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Νηπιαγωγείο,
ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Λύκειο
(εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν από το σχολείο στο
τέλος της σχολικής χρονιάς κατά την οποία διεξάγεται η
κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/
ες αδελφοί/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των
μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρω-
ση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με
την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές
και μαθήτριες της κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις
που εξακολουθούν να υφίστανται και δεν έχουν καλυ-
φθεί με αυτήν την κατηγορία, καλύπτονται από μαθητές
και μαθήτριες της κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή
προτεραιότητα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Δη-
μοτικού και ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών
του συνδεδεμένου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου
Γυμνασίου και του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική
εγκυρότητα της διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%)
εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασι-
στικό όργανο του Πειραματικού Σχολείου (Δημοτικού) ή
του σχολείου στο οποίο υπάγεται το Δημοτικό.
Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν
θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώ-
σεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι
22/12/2017, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες
επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μα-
θήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη
σειρά κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε
πίνακα αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι,
χωρίς  διακριτές  κατηγορίες  μαθητών  και  μαθητριών
αντίστοιχα.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη
σύνταξη  του  σχετικού  πρακτικού  από  την  επιτροπή
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα-
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη
ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου,
των οποίων η ισχύς παύει την 22η Δεκεμβρίου 2017. Οι
παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου.
Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α', για
κάθε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο καλύπτονται με
κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότε-
ροι από τον αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από
σχετική προκήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως
στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πει-
ραματικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των
κενών θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται
στο διάστημα από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία
που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και
με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας.
Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να κα-
λυφθούν από πίνακες επιλαχόντων καλύπτονται από
νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το
αργότερο έως 22/12/2017.
Γ. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα) / Πλή-
ρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθ-
μίσεις στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος
2017-2018.
Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και
Γυμνάσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοι-
τοι του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια
στην  Α'  τάξη  του  συνδεδεμένου  Γυμνασίου,  εφόσον
υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και
κηδεμόνες αυτών από την 28η Απριλίου 2017 μέχρι και
την 19η Μαΐου 2017. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι γο-
νείς των αποφοίτων Δημοτικού που δεν επιθυμούν να
φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό
Γυμνάσιο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στον Δι-
ευθυντή - Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας,
ώστε ο τελευταίος να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία
και να αποδώσει στο συνδεδεμένο σχολείο τον αριθμό
των προς κάλυψη θέσεων. Στην περίπτωση που ο αριθ-
μός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό
των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται
αναλόγως.
Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Γυμνάσιο δεν
συνδέεται με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, η εισαγωγή
των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την
εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις
στην Α' τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου, ήτοι και οι γο-
νείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου
Δημοτικού οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ https://www.iep.edu.
gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία
θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν,
κατά το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως και 19
Μαΐου 2017. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/
τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και
προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή
των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τρι-
ών στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα
κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη-
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των
υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με
κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Ιου-
νίου 2017 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των
ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων,
που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει
στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώ-
σει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους
τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο
της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρα-
κτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα
με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσόμενων
θέσεων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι
μαθητές και μαθήτριες.
Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με
τις οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων
θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δί-
δυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες
μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεν-
νηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη
φοιτούν στο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο
Πειραματικό Λύκειο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό
Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγω-
γείο (εάν υφίστανται) και δε φοιτούν στην τάξη αποφοί-
τησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας, γ) παιδιά
εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο
Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Λύκειο ή στο
συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Νηπιαγωγείο
(εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν από το σχολείο στο
τέλος της σχολικής χρονιάς κατά την οποία διεξάγεται η
κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/
ες αδελφοί/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των
μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρω-
ση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με
την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές
και μαθήτριες της κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις
που εξακολουθούν να υφίστανται και δεν έχουν καλυ-
φθεί με αυτήν την κατηγορία, καλύπτονται από μαθητές
και μαθήτριες της κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή
προτεραιότητα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Γυ-
μνασίου και ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών
του συνδεδεμένου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου
Δημοτικού και του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική
εγκυρότητα της διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%)
εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασιστι-
κό όργανο του Πειραματικού Σχολείου (Γυμνασίου) ή του
σχολείου στο οποίο υπάγεται το Γυμνάσιο.
Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν
θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώ-
σεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι
22/12/2017, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες
επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μα-
θήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη
σειρά κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε
πίνακα αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι χω-
ρίς διακριτές κατηγορίες μαθητών και μαθητριών αντί-
στοιχα.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη
σύνταξη  του  σχετικού  πρακτικού  από  την  επιτροπή
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα-
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη
ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου,
των οποίων η ισχύς παύει την 22η Δεκεμβρίου 2017. Οι
παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου.
Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α', για
κάθε Πειραματικό Γυμνάσιο καλύπτονται με κλήρωση,
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον
αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική προ-
κήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πειραματικού
Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών θέ-
σεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο διά-
στημα από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία που
καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και με την
ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας.
Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να κα-
λυφθούν από πίνακες επιλαχόντων καλύπτονται από
νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το
αργότερο έως 22/12/2017.
Δ.   Εισαγωγή   μαθητών/τριών   (μη   συνδεδεμένα)/
Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές
ρυθμίσεις στα Πειραματικά Λύκεια για το σχολικό έτος
2017-2018.
Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια,
τα  οποία  συνδέονται  μεταξύ  τους,  οι  απόφοιτοι  του
Γυμνασίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α' τάξη του
συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αί-
τηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από
την 28η Απριλίου 2017 μέχρι και την 19η Μαΐου 2017.
Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι γονείς των αποφοίτων
Γυμνασίου που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά
τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο, οφείλουν
να το δηλώσουν υπεύθυνα στον Διευθυντή - Προϊστά-
μενο της οικείας σχολικής μονάδας, ώστε ο τελευταίος
να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να αποδώσει
στο συνδεδεμένο σχολείο τον αριθμό των προς κάλυψη
θέσεων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων
αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέ-
σεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.
Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Λύκειο δε
συνδέεται με Πειραματικό Γυμνάσιο, η εισαγωγή των
μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την
εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις
στην Α' τάξη του Πειραματικού Λυκείου, ήτοι και οι γονείς
και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου Γυ-
μνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/
pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία
θα δηλώνουν το Πειραματικό Λύκειο που επιθυμούν,
κατά το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως και 19
Μαΐου 2017. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/
τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και
προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή
των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τρι-
ών στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα
κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη-
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των
υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με
κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Ιου-
νίου 2017 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των
ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων,
που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει
στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώ-
σει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους
τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο
της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρα-
κτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα
με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσομένων
θέσεων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι
μαθητές και μαθήτριες.
Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με τις
οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσομενων θέσε-
ων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/
ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών
ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο
έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο
Πειραματικό Λύκειο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυ-
μνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό ή στο
συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται)
και δε φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής
σχολικής μονάδας, γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρε-
τούν με πενταετή θητεία στο Πειραματικό Λύκειο ή στο
συνδεδεμένο Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό
ή στο συνδεδεμένο Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και
δεν αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχολικής
χρονιάς κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά
κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες αδελφοί/ες ή
υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών
που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κε-
νές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη
κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της
κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις που εξακολουθούν
να υφίστανται και δεν έχουν καλυφθεί με αυτήν την κα-
τηγορία, καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της
κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα
έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Λυκείου και ακολου-
θούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμένου
Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Δημοτικού και του
συνδεδεμένου Γυμνασίου. Την τυπική εγκυρότητα της
διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%) εγγυάται με
την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασιστικό όργανο
του Πειραματικού Σχολείου (Λυκείου) ή του σχολείου
στο οποίο υπάγεται το Λύκειο.
Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυ-
χόν θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κλη-
ρώσεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι
22/12/2017, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες
επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθή-
τριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη σειρά
κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα
αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι, χωρίς δια-
κριτές κατηγορίες μαθητών και μαθητριών αντίστοιχα.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη
σύνταξη  του  σχετικού  πρακτικού  από  την  επιτροπή
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα-
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη
ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης τους δύο πίνακες
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου,
των οποίων η ισχύς παύει την 22η Δεκεμβρίου 2017. Οι
παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου.
Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α', για
κάθε  Πειραματικό  Λύκειο  καλύπτονται  με  κλήρωση,
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον
αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική προ-
κήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πειραματικού
Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών θέ-
σεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο διά-
στημα από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία που
καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και με την
ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας.
Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να κα-
λυφθούν από πίνακες επιλαχόντων καλύπτονται από
νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το
αργότερο έως 22/12/2017.
Ε. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις
στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2017-2018.
Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α' τάξη των
Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η
οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια
την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.
Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολο-
γούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά
τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο,
σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.
Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία,
στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:
• Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες
των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση
γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου
(λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περι-
οδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθη-
τών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων
που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιο-
λόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που εν-
διαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη
γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στις υπό πλήρωση
θέσεις στην Α' τάξη του Προτύπου Γυμνασίου, οφείλουν
να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστη-
ρίζεται από το Ι.Ε.Π., από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐ-
ου 2017. Συγκεκριμένα, εισέρχονται στο σύστημα της
πλατφόρμας και συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα με
τις οδηγίες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται
στις εξετάσεις με τον κωδικό που έχουν αποκτήσει ηλε-
κτρονικά και έχουν εκτυπώσει από το σύστημα και ένα
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα ΚΕΠ,
τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο.
Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα
αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαι-
ρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη
λήξη των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και
σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2017, οι γο-
νείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή
τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν
στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους
να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρ-
θωσή του.
Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζο-
νται από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως
προβλέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  που  ισχύει
στα υπόλοιπα σχολεία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των
εν  λόγω  μαθητών/τριών  οφείλουν  να  υποβάλουν  τα
σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους,
κατά το διάστημα από 8 Μαΐου έως και 19 Μαΐου 2017.
Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/
τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική
επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέμα-
τα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα πρότυπα Γυμνάσια
από την εν λόγω επιτροπή στις 20 Ιουνίου 2017 το πρωί,
πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν, ώστε να
μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ.
Οι προδιαγραφές των θεμάτων, καθώς και παραδείγματα
σχετικά με τη συνολική εξέταση σε κάθε αντικείμενο θα
αναρτηθούν το αργότερο έως την 12η Μαΐου 2017 στην
ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ. Η προετοιμασία, η οργάνωση, και
η διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας θα πραγματοποι-
ηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των
ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνασίων. Η αξιολόγηση των
γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από
επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η
ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών
μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικεί-
ου ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι παραπάνω ανα-
κοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και
προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας:
Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθη-
τών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την
επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της
αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως
120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερω-
τήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγηση τους θα
γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο.
Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του
δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια
στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τελικός βαθμός
του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού
των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο
βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το
γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση
αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώ-
των βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο
βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει
από τον μέσο όρο των βαθμών του τρίτου βαθμολογητή
και του βαθμού του ενός εκ των δύο πρώτων βαθμολο-
γητών που είναι πλησιέστερος προς αυτόν του τρίτου.
Αν ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι στο μέσο
όρο των βαθμών των δύο πρώτων βαθμολογητών, ανε-
ξάρτητα από τη διαφορά, τότε ο βαθμός του γραπτού
είναι ο βαθμός του 3ου βαθμολογητή. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνε-
ται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του
ΕΠ.Ε.Σ. και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.
Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επι-
λαχόντες/ επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται
από τη βαθμολογική τους επίδοση.
Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων των λοιπών
τάξεων, πλην της Α', για κάθε Πρότυπο Γυμνάσιο για το
σχολικό έτος 2017-18 θα γίνει με την ίδια διαδικασία
με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που
φοιτούν στην ίδια τάξη, ήτοι εξετάσεις, με την ευθύνη
του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και ύστερα από σχετική προ-
κήρυξη που αναρτάται εγκαίρως υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του Προτύπου Γυμνασίου, κατά το διάστημα από 1 έως
8 Σεπτεμβρίου.
Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυ-
φθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα
προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστο-
σελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου - και εξετάσεις, η οποία θα λάβει χώρα το αρ-
γότερο έως 22/12/2017.
ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα
Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018.
Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα
οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνα-
σίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α' τάξη του συνδε-
δεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-
δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την
28η Απριλίου 2017 μέχρι και την 19η Μαΐου 2017. Στην
περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων
υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο
τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη τυχόν κε-
νών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία
επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν
στην ίδια τάξη (Α' Λυκείου) το σχολικό έτος 2017-2018,
ήτοι με εξετάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι
οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της
σχολικής μονάδας.
Όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  γονείς  και  κηδεμόνες  για
την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση
θέσεις στην Α' τάξη του Προτύπου Λυκείου, ήτοι και οι
γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου
Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.
edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην
οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν,
κατά το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως και 19
Μαΐου 2017. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/
τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και
προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Οι εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α'
τάξη των Προτύπων Λυκείων θα διενεργηθούν την Τε-
τάρτη 21 Ιουνίου 2017. Η ανακοίνωση των εισακτέων
και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει
ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο σε
κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας.
Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων των λοιπών τάξεων
πλην της Α' για κάθε Πρότυπο Λύκειο για το σχολικό έτος
2017-18 θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την οποία επι-
λέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην ίδια
τάξη, ήτοι εξετάσεις, με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του σχο-
λείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται
εγκαίρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά
στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του Προτύπου
Λυκείου, κατά το διάστημα από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου.
Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυ-
φθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα
προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστο-
σελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου - και εξετάσεις, η οποία θα λάβει χώρα το αρ-
γότερο έως 22/12/2017.
Ζ. Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προ-
βλέπονται στη παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με απο-
φάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειρα-
ματικών Σχολείων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Μαρούσι, 13 Απριλίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ